Programma

Alles wat je altijd wou weten over WOW, maar nooit durfde te vragen

Exclusief voor deelnemers aan het Congres Navorming 2019 !

Meer info: klik hier.

Welkom, schuif aan voor een kopje koffie of thee en een kleine hap.

IS 1.1 - RA Heftrucks - VOLZET
Ivo De Kegel

Vorkheftrucks bestaan in alle maten en gewichten. Ze zijn dan ook multifunctioneel: als transport- of hijstoestel, als personenlift, … Afhankelijk van waarvoor ze ingezet worden, gelden dan weer andere regels en voorschriften. Tijdens deze infosessie bespreken we, naast de verschillende reglementaire aspecten, codes van goede praktijken in functie van (eventuele) beheersmaatregelen volgens de preventiehiërarchie.

Meer info

IS 1.2 – Nieuwe VCA 2017/6.0
Kris De Meester

België en Nederland werkten samen aan een fundamentele update van het VCA-systeem. Tijdens deze sessie doorlopen we de belangrijkste thema’s uit de VCA checklist en besteden we aandacht aan de interpretatie van verschillende onderdelen.

Meer info

IS 1.3 – Nieuwe regelgeving sinds 2018 en TWW - VOLZET
Werner Keppens

Deze sessie kent 3 invalshoeken: - Vanuit een helikopterview belichten we krachtlijnen en principes van nieuwe (welzijns)wetgeving die sinds begin 2018 zijn verschenen. - We bespreken (kort) de regelgeving die momenteel in de Hoge Raad (nog) op de agenda staat - Tot slot focussen we op de taken en opdrachten van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk en de regionale afdelingen.

Meer info

IS 1.4 – Versterk de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van je organisatie!
Anne-Marie Van der Donck en Wim Ven

Hoe kan je duurzame inzetbaarheid in je organisatie/bedrijf verhogen aan de hand van het Huis van Werkvermogen?  Hoe hou je mensen aan boord in tijden van verandering en kan je hen blijvend engageren? We laten je proeven van zowel het kader als het proces dat je kan doorlopen!  Van Wellfie als tool om het werkvermogen in kaart te brengen tot een gericht actieplan om elke verdieping van je huis te versterken.

Meer info

IS 1.5 - Observaties borgen via het DRBS - VOLZET
Ronny Maes

In de beweging om het welzijnsniveau in een organisatie te verbeteren (waar het zeker niet alleen meer gaat om ongevallen te verminderen) kom je vaak de term BBS (Behaviour Based Safety) tegen of inwerken op het gedrag van medewerkers. In de praktijk dus het uitvoeren van observaties. In deze infosessie presenteren we je de praktijk van Signify (het vroegere Philips Lighting). Hun observatierondgangen zijn ingebed in het DRBS zodat de verzamelde gegevens leiden naar effectieve bijsturing.

Meer info

IS 1.6 - Veerkrachtig verder na een schokkende gebeurtenis
Katrien Derison

Tijdens deze sessie kom je te weten wat van een gebeurtenis een schokkende gebeurtenis maakt en krijg je zicht op de verschillende fases van een mogelijk verwerkingsproces. Uiteraard wordt hierbij aangegeven welke acties jij, maar ook de werkgever, de leidinggevenden, de collega’s en eventueel de preventieadviseur psychosociale aspecten kunnen nemen om de betrokken werknemers psychosociaal zo goed mogelijk te ondersteunen.

Meer info

IS 1.7 - LOT(T)O – Win (f)your life! VOLZET
Luc Royens

Vaak wordt een LOTO procedure beschouwd als omslachtig en extra werk. Bij Sanofi Geel heeft veiligheid een hoge prioriteit en wil men pro-actief te werk gaan. De LOTO procedure is een onderdeel van de pro-actieve uitvoering van veiligheid en wordt binnen de ganse Sanofi groep beschouwd als een “best practice”. Deze procedure is tevens opgebouwd volgens het PDCA principe waardoor het steeds up-to-date is en waar nodig wordt bijgestuurd. Tijdens deze sessie wordt de ganse procedure toegelicht evenals de opvolging en bijsturing van het proces.

Meer info

IS 1.8 - Overtuigen: hoe doe je dat?
Hanne Vermeiren

Van het dragen van PBM’s, het meewerken aan een risicoanalyse of budgetten vrijmaken: als PA moet je vaak mensen overtuigen. Welke strategieën die ervoor zorgen dat anderen sneller mee zijn en zelf ook de verandering willen, kan je hiervoor gebruiken? We duiken in de psychologie en vertalen dit naar de praktijk van welzijn op het werk.

Meer info

IS 1.9 - Ervaringen met waaierwerken
Alex Van Loon

De provincie is volop in beweging. Onlangs verhuisden 680 medewerkers naar een nieuw gebouw. Lang voor deze verhuis, werd al gestart met programma’s rond waaierwerken (ook wel ‘het nieuwe werken’) en digitaal werken. Tijdens deze infosessie bespreken we het ganse traject met daarbij ook oog voor drempels en opstapjes.

Meer info

IS 1.10 - Mobiliteit in en rond Antwerpen
Steven Windey en Roos Mariën

De volgende jaren (en nog veel langer) staan er rond Antwerpen zeer grote infrastructuurwerken gepland. Het uiteindelijk doel van dit project beoogt minder files, minder ongevallen en een betere leefkwaliteit voor de hele Antwerpse regio. Vanuit de overheid worden diverse maateregelen genomen om de verwachte hinder zoveel mogelijk te beperken. In deze sessie zoomen we in op: - Het Masterplan 2020 - De verschillende acties en maatregelen tbv bedrijven

Meer info

IS 2.1 - Verbindende communicatie in ‘t kort
Liesbeth Fivez

'Tussen wat gezegd wordt en niet bedoeld, en bedoeld maar niet gezegd, gaat de meeste liefde verloren.' - Kahlil Gibran In deze infosessie maak je kennis met het eenvoudige model van verbindende communicatie (of: geweldloze communicatie of non violent communication). Dit model werd ontwikkeld door psycholoog en ‘peacemaker’ Marshall Rosenberg.

Meer info

IS 2.2 - Bezoekers als onderdeel van het DRBS
Stijn Minten

In deze sessie laten we de bezoeker los in een bedrijfssite. Hierbij bespreken we de relevante wetgeving en lichten we de (verplichte) RA’s toe.

Meer info

IS 2.3 - AO: wie-wat-wanneer-hoe
Werner Keppens

Wanneer een ongeval gebeurt, komt er – verplicht – een proces op gang dat onderhevig is aan welbepaalde tijdschalen. Tijdens deze infosessie zetten we alles nog eens duidelijk op een rij: wie moet wat tegen wanneer en op welke manier doen?

Meer info

IS 2.4 - Re-integratie: stavaza - VOLZET
Nadine Gilis en Evelien De Bruyn

Vertrekkend vanuit de huidige situatie, richten we ons enerzijds op de evaluatie van de bestaande wetgeving; anderzijds ligt de focus op de uitdagingen én de initiatieven die in de pijplijn zitten omtrent re-integratie.

Meer info

IS 2.5 - Zelfsturende teams
Freek Van Looveren

Heeft de klassieke hiërarchische organisaties zijn beste tijd gehad ? Zelfsturende teams, bestaande uit zelforganiserende medewerkers zorgen voor wendbaarheid en flexibiliteit in je organisatie. Tegelijk zijn medewerkers en klanten tevredener, ontstaan kortere overleglijnen en hebben we minder regels nodig. De sessie zet aan het denken: is zelfsturing iets voor mijn organisatie? Kan ik er iets mee?

Meer info

IS 2.6 - ISO 45001 Stand van zaken één jaar na publicatie
Stijn De Ryck en Lynn Thissen

Sinds maart 2018 is de herwerking van OHSAS 18001 naar ISO 45001 een feit. In deze infosessie geven we graag meer duiding bij enkele vragen. De sessie wordt aangevuld met praktische tips en ervaringen vanop de werkvloer.

Meer info

IS 2.7 - RA Handgereedschap - VOLZET
Ivo De Kegel

Handgereedschappen kunnen heel wat letsels veroorzaken. Elektrisch of pneumatisch aangedreven handgereedschappen kunnen bovendien leiden tot Hand-Arm-Vibratie-Syndroom bij intensief gebruik. Deze infosessie biedt twee thema’s aan: - Handgereedschappen veiligheid algemeen - Hand-Arm-Vibratie-Syndroom

Meer info

IS 2.8 - Noodplanning: Hoe begin je eraan?
Dré Hollanders

Als risicovol bedrijf of instelling ben je verplicht om tussen te komen bij een incident of noodsituatie. Dit om de nefaste gevolgen te beperken en de interventie van externe diensten en overheden toe te staan. Tijdens deze sessie stellen we een organisatiemodel voor dat gebaseerd is op specifieke regels en goede praktijken.

Meer info

IS 2.9 - Praktijkrichtlijn kantoorergonomie
Stephan Tomlow

De werkgroep kantoor van de Vlaamse Ergonomie Vereniging (VerV) stelde een praktijkrichtlijn op over de inrichting van kantoren. Tijdens deze sessie bespreken we een aantal principes rond werken op kantoor.

Meer info

IS 2.10 - Deconnectie
Lode Godderis en Gert Van Daele

In deze infosessie presenteren we je een overzicht van de huidige inzichten over deconnectie van het werk en geven we praktische tips om een beleid op te zetten en gezond gebruik te maken van digitale communicatiemiddelen.

Meer info

Geniet van een gezonde lunch.

IS 3.1 - Evolutie milieuwetgeving en raakvlakken preventie
Ignaas Crombez

De milieuwetgeving is continu in beweging. Diverse aspecten uit deze wetgeving hebben een link naar het welzijnsbeleid. Het is dan ook noodzakelijk dat de PA notie heeft van deze belangrijkste wijzigingen en evoluties. Welke raakvlakken zijn er tussen welzijnsbeleid en milieubeleid? Welke milieuwetgeving heeft invloed op het preventiebeleid? Komen o.a. aan bod: de omgevingsvergunning, maatregelen inzake stofvoorkoming bij sloopwerken en asbestverwijdering, …

Meer info

IS 3.2 - Aansprakelijkheid inzake arbeidsveiligheid - VOLZET
Steven Renette

In deze sessie overlopen we kort de basisregels van strafrechtelijke verantwoordelijkheid na een arbeidsongeval. Wat is strafrechtelijke verantwoordelijkheid en welke mechanismen spelen hierbij?

Meer info

IS 3.3 - Guidelines inzake 45001
Kris De Meester

Momenteel werkt men binnen het Technisch Comité 283 aan richtlijnen, zowel m.b.t. terminologie als psychosociale risico’s. Tijdens deze infosessie kom je op de hoogte van deze werkzaamheden.

Meer info

IS 3.4 - Sport- en bewegingsbeleid op het werk: tips en tricks
Olivia Verelst en Jimmy De Meutter

Hoe neem je je collega’s mee in een verantwoord sport- en bewegingsbeleid? Welke acties kan je opzetten? Welke impact kan/mag je verwachten van zulke initiatieven? Wat is er nodig om van (ad hoc) actie naar een gedragen beleid te gaan? Tijdens deze sessie geven we je –naast een praktijkgetuigenis- zoveel mogelijk ervaringen en praktische tips/tricks mee.

Meer info

IS 3.5 - Rol en taken artsen
Philippe Landtmeters

In deze sessie zoemen we op de rol, taken en verantwoordelijkheden van de “arts”. Enerzijds belichten we huidige taken van de bedrijfsarts (de nieuwe benaming voor arbeidsgeneesheer) in het licht van de welzijnsregelgeving. Anderzijds focussen we ook op de andere artsen die direct of indirect mee een rol (kunnen of moeten) spelen bij het tewerkstellen (en re-integreren) van werknemers (de huisarts, de arts van de mutualiteit, de controle-arts, …)

Meer info

IS 3.6 - Beïnvloeden van gedrag - VOLZET
Pascal Joos

In deze sessie reflecteren we –op basis van jarenlange ervaring- volgende vragen: - Wat is de bijdrage van de mens in het bereiken van duurzaam veilig gedrag? - Wat zijn alledaagse illusies en wat is hun invloed op onze waarnemingen? - Wat maakt dat het getoonde gedrag niet steeds/altijd het gewenste gedrag is?

Meer info

IS 3.7 - Traject RA psycho-sociale aspecten: opstapjes en valkuilen
Peter Decavele

Tijdens deze sessie richten we onze aandacht niet zozeer op de concrete inhoud van de RA, maar eerder op de omkadering die bepaalt of de uitkomst van RA bruikbaar zal zijn.

Meer info

IS 3.8 - Het belang van een continu verbeteringsproces binnen noodplanning
Eric Mathijssen

Deze sessie geeft inzicht over een praktisch en werkbaar model om de effectiviteit van een noodplan verder te verbeteren en dit vanuit een model dat binnen elke sector kan gebruikt worden.

Meer info

IS 3.9 - Hoe ernstig is de ernstgraad?
Frans Pichal

De severity rate berekening is de methodiek die toelaat om ook voor ongevallen zonder werkverlet en bijna-ongevallen de ernstgraad te berekenen. Aan de hand van enkele praktische voorbeelden wordt de severity rate berekening toegelicht.

Meer info

IS 3.10 - Methoden RA Chemische Agentia - VOLZET
Lucie Huyghebaert

In deze infosessie bespreken we het stappenplan voor het opmaken van een RA rond blootstelling aan chemische agentia.

Meer info

IS 4.1 - Strategieën voor effectievere training en vorming
Jan Van Hoof

“Je leert best volgens jouw leerstijl. Kleine groepen zijn effectiever dan grote groepen. We gebruiken maar 10% van onze hersencapaciteit.” Over onderwijzen en leren wordt heel wat beweerd. Maar wat klopt er van deze verhalen?

Meer info

IS 4.2 - Toepassing re-integratie: er-wel-zijn-2.0
Carmen Hesters

Sinds kort, op basis van ervaringen en nieuwe inzichten, schakelde het provinciebestuur over naar een hogere versnelling met betrekking tot het “er-welzijn”. Het nieuwe beleid telt 5 nieuwe accenten en 3 concrete afspraken rond re-integratie. Tijdens deze sessie vertellen we je (a) welke redenen aan de grondslag van dit nieuwe beleid liggen én (b) hoe dat beleid concreet gevoerd wordt.

Meer info

IS 4.3 - RA Sloop- en asbestwerkzaamheden - VOLZET
Ignaas Crombez

Komen o.a. aan bod tijdens deze infosessie: • Toelichting bij de wetgeving • Een verduidelijking rond de verschillende verantwoordelijkheden voor opdrachtgevers • Welke dossiers en opleidingen zijn vereist? • Het belang van de asbestinventaris • …

Meer info

IS 4.4 - Brain Safe Architecture - VOLZET
Toon De Belder

In het moeras van veiligheid, preventie, psychologie, sociologie en architectuur distilleren we concrete tips die effectief een impact kunnen vormen. Weliswaar nog steeds een zoektocht in progress… Dit is een informatiesessie die een brug wil bouwen tussen veilig gedrag en de fysieke omgeving: Brain Safe Architecture.

Meer info

IS 4.5 - Wistje datjes van de PBM - VOLZET
Jan Van Damme

We nemen je mee naar de grondbeginselen en codes van goede praktijken i.v.m. het gebruik en onderhoud van PBM’s. De sessie wordt doorspekt met concrete voorbeelden.

Meer info

IS 4.6 - Juridische aspecten bij KB psychosociale risico’s
Ilse Van Puyvelde

In deze infosessie kijken we door een juridische bril naar Boek I, Titel 3 van de Codex: de preventie van psychosociale risico’s op het werk. We bespreken onder meer volgende items: - de interne en externe procedure - de rol van de verschillende actoren (PAPA, vertrouwenspersoon, werkgever, hiërarchische lijn, …) - de context bij grensoverschrijdend gedrag tussen werknemers van verschillende werkgevers

Meer info

IS 4.7 - Hartcoherentie: ademen als stressmanagement
Timo De Vocht

Hartcoherentie is een specifieke ademtechniek waardoor hart, brein, zenuwstelsel en hormonen optimaal samenwerken om zo het lichaam terug in balans te krijgen. De techniek helpt om het overlevingsmechanisme (fight-flight respons) tot rust te brengen die ontregeld is geraakt bij chronische stress. In deze infosessie kom je er alles over te weten (en ervaar je het).

Meer info

IS 4.8 - Omgaan met diversiteit - VOLZET
Caroline Caluwaerts

De sessie interculturaliteit wil een degelijke inleiding zijn op ‘diversiteit op de werkvloer’: welke aspecten spelen bij het omgaan met een diverse werkvloer? We bieden een handelingskader aan met aandacht voor toegankelijke taal, taalbeleid, conflicten, levensbeschouwingen, ... Waar mogelijk illustreren we dit met praktijkvoorbeelden.

Meer info

IS 4.9 - Resonate to connect
Katrien Van Geystelen

Is je stem de ontbrekende sleutel in je communicatie met collega’s, partners of leidinggevenden? Het idee is simpel: hoe meer je communiceert vanuit resonantie met jezelf, hoe meer je ook kan resoneren met de ander. Dit geldt ook voor je stemgebruik. Een stem die goed resoneert klinkt luider, warmer en presenter. Tegelijkertijd draagt die stem bij de ontwikkeling van meer leiderschap en authenticiteit. Tijdens deze infosessie deel ik je mijn inzichten en ervaringen vanuit het coachen van managers en leidinggevenden.

Meer info

IS 4.10 - Het (on)gemak van de Nederlandse sector RA’s en arbocatalogi
Erwin Heijnsbroek

In 2012 zijn in Nederland de ARBO-beleidsregels (grotendeels) afgeschaft. Die schreven op detailvlak een aantal zaken voor. Als alternatief zijn o.a. de branche RA’s en arbicatalogus gekomen. Tijdens deze sessie staan we stil bij een aantal vragen en trekken we er lering uit.

Meer info

De andere kant van werk.

Meer info vind je hier.

Spreker: Jan Denys

Welkom, schuif aan voor een kopje koffie of thee en een kleine hap.

WS 1.1 - Van adviseur naar trainer: sterke opleidingen maken
Hanne Vermeiren

Je wil graag je kennis overbrengen naar andere mensen of ze ondersteunen om zelf sterker te worden. Maar hoe maak je een goede opleiding of training? Op het einde van de sessie heb je een eigen draaiboek voor je opleidingen.

Meer info

WS 1.2 - Laaghangend fruit plukken door de PA
Frank Brys

Een PA denkt voor én vooruit. Via het GPP worden zelfs acties voor vijf jaar geprogrammeerd! Toch is het handig (en misschien ook wel wenselijk) dat je als PA ook korte-termijn-resultaten behaalt. Deze werksessie bundelt ‘good practices’ van het behalen van snelle resultaten. Een actieve inbreng van alle deelnemers is vereist.

Meer info

WS 1.3 - Arbeidsongevallen ernstig analyseren
Geert Coorevits en Karlien Baert

Na elk arbeidsongeval zorgt de werkgever ervoor dat zijn preventiedienst een onderzoek uitvoert naar de oorzaken ervan, met de bedoeling de nodige preventiemaatregelen voor te stellen om een herhaling van een dergelijk ongeval te voorkomen. Deze werksessie biedt een forum aan preventieadviseurs om inzichten en vooral ervaringen op een gestructureerde manier uit te wisselen. (Opmerking: in werksessie 2.6 ligt de nadruk op ernstige ongevallen)

Meer info

WS 1.4 - Omgevingsparameters meten
Nico Jacobs, Toon De Belder en Stijn Minten

Tijdens deze werksessie herhalen we kort enkele belangrijke omgevingsparameters (verlichtingssterkte, luminantie, WBGT-index, geluidsdruk, …, luchtkwaliteit), Daarna voeren we metingen uit op deze parameters, bespreken de resultaten en gieten ze in een meetrapport.

Meer info

WS 1.5 - Implementeren PMGE
Philip Van Dessel

Wanneer je producten met gevaarlijke eigenschappen binnenbrengt in het bedrijf, brengt dit potentiële risico’s met zich mee. Wat komt hier allemaal bij kijken en hoe gaan we op een gestructureerde manier te werk om al deze risico’s te beheersen?

Meer info

WS 1.6 - Verbindend communiceren - VOLZET
Heidi Stinissen

In deze werksessie maak je kennis met het model van verbindende communicatie. De basis van dit model is het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie, ontwikkeld door Marshall Rosenberg. We delen inzichten in hoe conflicten kunnen ontstaan, en wat mogelijke alternatieven zijn. Je maakt kennis met een taal en bewustzijn die voor verbinding zorgen, en die bijdragen aan een volhartige samenwerking tussen mensen.

Meer info

WS 1.7 - Klare mondelinge taal spreken
Anke Jacobs

Taalproblemen vormen een onderschat gevaar! Allerlei persoonlijke factoren zoals analfabetisme, scholing, de invloed van vreemde talen en verstorende factoren (bv. dyslexie) bepalen het individuele taalvaardigheidsniveau van medewerkers en (medewerkers van) contractoren. Uit ervaring blijkt dat dit nog weinig meegenomen wordt in RA. In deze werksessie gaan we actief op zoek naar klare gesproken taal.

Meer info

WS 1.8 - Beleven RA Brand!
Pieter Backx

Welke brandrisico’s heb je op het bedrijf en kunnen we als PA hier een procedure voor opstellen en de collega’s op de werkvloer hierop trainen? We maken tevens een scenario op voor een risico dat zich overal kan voordoen; nadien beleven we dit scenario in werkelijkheid.... hopelijk met een happy end!

Meer info

WS 1.9 - Stemcoachen
Katrien Van Geystelen

Hoe kan je vanuit de stem je boodschap meer kracht bijzetten? Tijdens deze sessie ga je via klank op zoek naar resonantie in het lichaam. Hierdoor word je meer bewust van jouw stem en ontwikkel je innerlijke kracht waardoor je vrijer, energieker en met meer présence zal spreken. Het zorgt ervoor dat de boodschap beter resoneert waardoor ze sterker wordt.

Meer info

WS 1.10 - Yoga
Evi Van Meirhaeghe

Yoga is nog nooit zo populair geweest als nu, en dat is niet voor niks. Steeds meer mensen krijgen te maken met stress, burn-out, een laag energiepeil, … Yoga kan helpen om deze problemen op een natuurlijke manier te bestrijden, door ademhaling en beweging te combineren. Door opnieuw contact te maken met ons lichaam, creëren we rust in ons hoofd.

Meer info

WS 1.11 - Aanspreken en coachen voor veilig gedrag - VOLZET
Rik Op de Beeck

In deze workshop ervaren we op een praktische wijze hoe we collega's kunnen aanspreken en beïnvloeden op het vlak van veiligheid. Hoe kunnen we meer impact hebben op het gedrag en de beslissingen van anderen?

Meer info

WS 1.12 - Positieve W-indicatoren formuleren
Charles Petré en Raf D'Haen

In deze werksessie gaan we actief op zoek naar indicatoren die organisatie en medewerkers met een positieve en realistische bril doen kijken naar hun welzijnsinspanningen. Voor de deelnemers van vorig jaar kan dit aanzien worden als een vervolgsessie. Wie voor het eerst deelneemt zal niet op zijn/haar honger blijven zitten.

Meer info

WS 1.13 - Uitwerken programma verbeteren veilig gedrag - VOLZET
Dries Desmet

Preventie, procedures, PBM’s, pro-actief reageren,… De PA wil geen politieagent zijn maar toch meehelpen aan het bestendigen van veiligheidsgedrag. Een grote uitdaging. In deze werksessie zoeken we naar dragers, werkvormen, alerts, ,.. waarmee we een creatief veiligheidstraject kunnen uitstippelen. We leggen een ideeënbank aan en werken een project uit.

Meer info

WS 1.14 - Contractors op voorhand screenen
Marc Hoppenbrouwers

Tijdens deze werksessie wisselen we ervaringen en codes van goede praktijken uit met de nadruk op “screening” voor de uitvoering van de werkzaamheden (en wat als het ook gebeurt nadat de werken al begonnen zijn?). We bekijken daarbij zowel de rol van opdrachtgever als onderaannemer.

Meer info

WS 2.1 - Van adviseur naar trainer: sterke opleidingen maken (Vervolg)
Hanne Vermeiren

Je wil graag je kennis overbrengen naar andere mensen of ze ondersteunen om zelf sterker te worden. Maar hoe maak je een goede opleiding of training? Op het einde van de sessie heb je een eigen draaiboek voor je opleidingen. Opgelet: deze sessie is een onderdeel van de dagvullende sessie op dinsdag.

Meer info

WS 2.2 - RA op 3 niveaus uitwerken - VOLZET
Ronny Maes en Roger De Gruyter

Risicoanalyses, zoals door de wetgeving bedoeld, zijn niet eenvoudig om uit te voeren. Bovendien heeft slechts een heel klein percentage van bedrijven vandaag een conform risicodossier (RA minstens op de drie niveaus). Tijdens deze werksessie bereik je, a.d.h.v. een aantal voorbeelden, toepasbare sjablonen voor je eigen organisatie.

Meer info

WS 2.3 - Spreken is spelen! - VOLZET
Michaël Pas

Voor sommigen is spreken voor een groep een afschrikwekkend idee. Anderen vinden het juist heerlijk, en genieten van de aandacht. Wil ook jij leren genieten van het spreken voor een groep? Door oefeningen en spelletjes ervaar je zelf dat je méér kan dan je dacht, en dat ook jij vlot kan vertellen.

Meer info

WS 2.4 - Samenwerkingsprofielen opstellen
Frank Brys

Hoe aanpakken we dit aan? Welke wettelijke bepalingen zijn hierop van toepassing?Aan de hand van een case toetsen we de raakvlakken met brandveiligheid, explosieveiligheid, zonering, compartimentering, veiligheidsafstanden, opvang lekvloeistof, …

Meer info

WS 2.5 - Tools om de veiligheidscultuur positief te beïnvloeden - VOLZET
Rik Op de Beeck

Rik begeleidt op een succesvolle wijze verschillende organisaties bij het versterken van de veiligheidscultuur. Hiervoor ontwikkelde hij allerlei tools en methodes om op een interactieve wijze leidinggevenden en medewerkers te beïnvloeden op het vlak van veiligheid. In deze sessie delen we een aantal principes en tools om op een praktische wijze kennis te maken met het nut en het effect van deze aanpak.

Meer info

WS 2.6 - Ernstige arbeidsongevallen analyseren
Geert Coorevits en Karlien Baert

De preventiedienst maakt bij (zeer) ernstige arbeidsongevallen een omstandig verslag. Eén van de vereisten is dat je daarin "de primaire, secundaire en tertiaire oorzaken" van het ongeval beschrijft. Hoe doe je dat? Welke analysemethoden zijn geschikt? Hoe diepgaand moet de analyse zijn en welke rol is weggelegd voor de hiërarchische lijn?

Meer info

WS 2.7 - TMB managen
Ignaas Crombez en Marc Hoppenbrouwers

Een tijdelijke of mobiele bouwplaats is gewoonlijk geen eenvoudig gegeven, ook al omwille van de betrokkenheid van verschillende partijen en actoren. Deze complexiteit komt ook terug in de betreffende regelgeving en de specifieke opdrachten en taken van de veiligheidscoördinatoren. In deze werksessie nemen we het proces van A-Z van een project TMB onder de loep.

Meer info

WS 2.8 - Goede praktijken fiets woon-werkverkeer - VOLZET
Ivo Van Aken

Om diverse redenen (fileleed vermijden, aanmoediging door de werkgever, gezondheidsbevordering, …) kiezen meer en meer werknemers de (al dan niet elektrische) fiets voor hun woon-werk verplaatsing. Tijdens deze werksessie wisselen we ervaringen uit en bespreken we de verschillende aspecten die een invloed kunnen hebben om werknemers zo veilig mogelijk woon-werk te laten fietsen.

Meer info

WS 2.9 - Klare taal schrijven
Anke Jacobs

In deze werksessie werkt je met je eigen toolboxen, instructies, procedures, brochures, … Je denkt mee over welk niveau Nederlands je kan gebruiken in je schriftelijke communicatie naar een anderstalige. Via concrete tips, kun je je eigen documenten screenen en eventueel herschrijven.

Meer info

WS 2.10 - RA psychosociale aspecten uitwerken
Peter Decavele

Via cases werken we een volledig projectplan uit voor een RA psychosociale aspecten. Daarbij focussen we zowel op de voorbereiding als op het af te leggen traject (incl. het natraject).

Meer info

WS 2.11 - Verbindend communiceren
Heidi Stinissen

In deze werksessie maak je kennis met het model van verbindende communicatie. De basis van dit model is het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie, ontwikkeld door Marshall Rosenberg. We delen inzichten in hoe conflicten kunnen ontstaan, en wat mogelijke alternatieven zijn. Je maakt kennis met een taal en bewustzijn die voor verbinding zorgen, en die bijdragen aan een volhartige samenwerking tussen mensen.

Meer info

WS 2.12 - Van moeten naar willen: de kern van motivatie - VOLZET
Dirk Swaegers

In deze sessie staan we stil bij motivatie en heb je de kans om na te denken over wat jouw missie en waarden zijn. We gaan dit gebruiken om de motivatie op te bouwen om een actie die je al langer wil starten of die je moeilijk kan volhouden nieuw leven in te blazen. Vandaar leggen we de link naar de uitdagingen die je als PA hebt: hoe kan ik dit in mijn werkomgeving toepassen.

Meer info

WS 2.13 - Beleven RA Brand!
Pieter Backx

Welke brandrisico’s heb je op het bedrijf en kunnen we als PA hier een procedure voor opstellen en de collega’s op de werkvloer hierop trainen? We maken tevens een scenario op voor een risico dat zich overal kan voordoen; nadien beleven we dit scenario in werkelijkheid.... hopelijk met een happy end!

Meer info

WS 2.14 - Opleiden via Virtuele Realiteit
Jochen Van Lysebettens

Durf je (al) dromen van VR op opleidingsgebied? "Virtual reality is de simulatie van een omgeving via een computer om een gebruiker via diverse zintuigen onder te dompelen in een ervaring”. En VR evolueert ontzettend snel. Tijdens deze werksessie zetten we vooreerst een aantal belangrijke aandachtspunten, opstapjes en drempels op ’n rij. Bovenal kan je ervaren wat de mogelijkheden zijn van deze nieuwe technologie.

Meer info

Geniet van een gezonde lunch

WS 3.1 - Van adviseur naar trainer: sterke opleidingen maken (Vervolg)
Hanne Vermeiren

Je wil graag je kennis overbrengen naar andere mensen of ze ondersteunen om zelf sterker te worden. Maar hoe maak je een goede opleiding of training? Op het einde van de sessie heb je een eigen draaiboek voor je opleidingen. Opgelet: deze sessie is een onderdeel van de dagvullende sessie op dinsdag.

Meer info

WS 3.2 - Uitwerken RA psychosociale aspecten
Peter Decavele

Via cases werken we een volledig projectplan uit voor de RA psychosociale aspecten. Daarbij focussen we zowel op de voorbereiding als op het af te leggen traject (incl. het natraject).

Meer info

WS 3.3 - Spreken is spelen VOLZET
Michaël Pas

Voor sommigen is spreken voor een groep een afschrikwekkend idee. Anderen vinden het juist heerlijk, en genieten van de aandacht. Wil ook jij leren genieten van het spreken voor een groep? Door oefeningen en spelletjes ervaar je zelf dat je méér kan dan je dacht, en dat ook jij vlot kan vertellen.

Meer info

WS 3.4 - Veiligheidsaspecten in de omgevingsvergunning
Ignaas Crombez

De vroegere milieuvergunning werd geïntegreerd in de omgevingsvergunning. De klassen 1, 2 en 3 duiden nog steeds op de graad van mogelijke hinder van de organisatie voor mens en milieu; die indeling is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten. Laat nu deze effecten grotendeels gebaseerd zijn op thema’s/items die gebaseerd zijn op onderdelen van de welzijnsregelgeving: PMGE, machines, elektriciteit, geluid … Deze sessie biedt een platform aan preventieadviseurs om inzichten en vooral ervaringen op een gestructureerde manier uit te wisselen.

Meer info

WS 3.5 - Opleiden via Virtuele Realiteit
Jochen Van Lysebettens

Durf je (al) dromen van VR op opleidingsgebied? "Virtual reality is de simulatie van een omgeving via een computer om een gebruiker via diverse zintuigen onder te dompelen in een ervaring”. En VR evolueert ontzettend snel. Tijdens deze werksessie zetten we vooreerst een aantal belangrijke aandachtspunten, opstapjes en drempels op ’n rij. Bovenal kan je ervaren wat de mogelijkheden zijn van deze nieuwe technologie.

Meer info

WS 3.6 - Opstellen KPI’s voor het CPBW
Roger De Gruyter en Ronny Maes

In mei 2020 zijn het sociale verkiezingen… met een nieuwe opstart van het CPBW (BOC). Tijd om stil te staan bij de huidige werking én om meteen lessen te trekken naar de toekomstige werking. In deze werksessie zoeken we actief naar indicatoren die de resultaatsgerichte werking van het CPBW/BOC (kunnen) versterken.

Meer info

WS 3.7 - Samenwerken tussen IDPBW-HR
Roeland Depreitere

Tijdens deze interactieve werksessie zoeken we naar synergieën en samenwerkingsstrategieën opdat beide diensten/actoren hun opdrachten (nog beter) kunnen invullen

Meer info

WS 3.8 - Als PA in de roos schieten
Stefan Rooze en Wim Fabeck

Een werkgever wenst zijn organisatie op punt te zetten m.b.t. welzijn op het werk… Tijdens deze interactieve praktijkgerichte werksessie plaatsen we je als PA in een fictief bedrijf. Na de voorstelling a.d.h.v. fotomateriaal en diverse gegevens bespreken we in groepen de uitdagingen waarvoor de werkgever staat. Een praktijkgerichte setting waar je ervaringen uitwisselt, van elkaar leert en als goede schutter de juiste doelen weet te raken.

Meer info

WS 3.9 - Van moeten naar willen: de kern van motivatie
Dirk Swaegers

In deze sessie staan we stil bij motivatie en heb je de kans om na te denken over wat jouw missie en waarden zijn. We gaan dit gebruiken om de motivatie op te bouwen om een actie die je al langer wil starten of die je moeilijk kan volhouden nieuw leven in te blazen. Vandaar leggen we de link naar de uitdagingen die je als PA hebt: hoe kan ik dit in mijn werkomgeving toepassen.

Meer info

WS 3.10 - RA elektrische installaties uitwerken
Philip Van Dessel

In het kader van KB 04/12/2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen is men verplicht een risicoanalyse uit te voeren. Hoe geven we hier een praktische invulling aan, welke risico’s dienen er ten minste opgespoord te worden en met welke parameters dient men rekening te houden?

Meer info

WS 3.11 - Werken op geringe hoogte - VOLZET
Stijn Minten

In elk bedrijf moet moeten er – al dan niet tijdelijk - werkzaamheden op hoogte uitgevoerd worden. De regelgeving voorziet specifieke bepalingen i.v.m. het gebruik van ladders, trapladder, platformladders en steigers. Welk arbeidsmiddel ook gebruikt wordt, de werkgever maakt steeds een RA (of delegeert). Al doende leert men: in deze werksessie gaan we aan de slag met rolsteiger, vouwstelling en/of schaarlift. We bouwen op, we breken af. Ondertussen krijgt de RA meer inhoud.

Meer info

WS 3.12 - Stoelyoga - VOLZET
Evi Van Meirhaeghe

Yoga is de kunst om naar je lichaam te luisteren (en dat hoeft niet altijd vanop een matje te gebeuren). Bij stoelyoga focussen we evenzeer op houding en ademhaling, maar de oefeningen zijn aangepast aan een kantooromgeving. Je kan ze grotendeels zittend op een stoel (of staand naast de stoel) uitvoeren. Uitermate geschikt om stressvolle momenten de baas te kunnen (ook handig om filestress te ventileren)!

Meer info

WS 3.13 - Verhalen visualiseren
Frouke Vermeulen

Wil je je toehoorders nog meer betrekken bij je verhaal ? In deze actieve sessie leer je de basis om (delen van) je boodschap visueel weer te geven.

Meer info

WS 3.14 - Toepassen ergonomische tools als hulp voor RA en motiveren management
Rik Op de Beeck

In deze werksessie ervaar je hoe ergonomische methodes zoals KIM, NIOSH, SWIP/SWAP gebruikt kunnen worden bij de RA en het zoeken van aangepaste preventiemaatregelen. Bovendien bespreken we hoe deze methodes ook een troef kunnen zijn bij het overtuigen van het management om te investeren in de arbeidsomstandigheden.

Meer info