WS 3.4 – Veiligheidsaspecten in de omgevingsvergunning

De vroegere milieuvergunning werd geïntegreerd in de omgevingsvergunning.  De klassen 1, 2 en 3 duiden nog steeds op de graad van mogelijke hinder van de organisatie voor mens en milieu; die indeling is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten.

Veel van deze effecten zijn grotendeels gebaseerd op thema’s/items die de basis vormen van de welzijnsregelgeving: o.a. opslag en productie van PMGE, machines en installaties, elektriciteit, geluid …

Voorwaarden opgelegd in de vergunning hebben veelal betrekking op brand- en explosieveiligheid, keuringsplicht, zoneringsdossiers, beheer van gevaarlijke stoffen …

Deze sessie biedt een platform aan preventieadviseurs om inzichten en vooral ervaringen op een gestructureerde manier rond deze materie uit te wisselen.

Spreker